This site does not use persistent cookies and collects anonymous statistical data about navigation through cookies installed by authorized third parties, respecting privacy of your personal data and in accordance with standards established by the law. By continuing to browse this site or clickingyou agree to the service and the use of cookies. To learn more read the Privacy policy.

LISTENING

to your needs

Hi?zmetler

Her mü?terinin e?siz oldu?una ve özel ihtiyaçlar?n?zdan ö?renebilece?imize inan?yoruz. Bu da yat?r?m?n?za neyin de?er kataca??na odaklanmam?za yard?mc? oluyor ve k?sa sürede çözümlerimizi ihtiyaçlar?n?za uyarlama yetene?imizden yararlan?yorsunuz. ?ste?e uyarlanm?? tasar?mdan sat?? sonras? yard?ma kadar her duruma yan?t verecek birçok hizmet sunuyoruz.

Mü?teriye özel ekipman

?mal etti?imiz her bir makine, tam olarak mü?terimizin ihtiyaçlar?na göre yap?land?r?lm??t?r. Modüler bir kavram temel al?nd??? için her bir modül tamamen ba??ms?z bir biçimde çal??abilir. Yeni bir i?lem fonksiyonunu dahil etmek için yükseltmeniz gerekti?inde a??r? masraf olmaks?z?n yeni bir modül ilave edilebilir. Ayr?ca modülleri gerekti?i gibi kald?rabilir ve durdurabilirsiniz.

Kurulum ve yerinde e?itim

Eksiksiz çözümlerin tedarikçisi olarak, kurulum s?ras?nda yard?m etmek ve üretim sahan?zda k?sa e?itim seanslar? s?ras?nda fonksiyonlar konusunda sizi yönlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Mümkün oldu?unca kullan?c? dostu olarak imal edilen ekipmanlar?n kurulumu genellikle h?zl?d?r ve operatörler tüm fonksiyonlar konusunda rahat hissedebilmek için yaln?zca birkaç basit talimata gereksinim duyarlar.

Finansal hizmetler

Esnekli?in uzun vadeli bir yat?r?m?n finansal yönü için de geçerli oldu?u bir dünyada, ihtiyaçlar?n?za mümkün oldu?unca uyum sa?layabilmek için ki?iselle?tirilmi? ödeme ko?ullar? belirleyebiliyoruz. Finans departman?m?z her durumu göz önünde bulunduracak ve her iki tarafa için de uygun bir yan?t bulacakt?r.

Teknik destek

Küresel ofis a??m?z, yerel distribütör ve temsilcilerimiz sayesinde mümkün olan en k?sa sürede yan?t garantisi veriyoruz. Yaln?zca 48 saat içerisinde dünyan?n herhangi bir yerine yeni aksamlar teslim ederek veya uzman bir teknisyen göndererek duru? süresini en aza indirgeyebiliyoruz. Mü?terilerimiz için ayr?ca farkl? dillerde uzaktan yard?m sunarak k?sa sürede ar?zalar? giderebiliyor ve sorunlar? çözebiliyoruz. Bu telefon hizmeti ücretsizdir. Bizi +39 0546 46889 numaral? telefondan arayabilirsiniz.

Lojistik

Uluslararas? deneyimimiz sayesinde ekipman?n?z fabrikam?zdan ayr?lmaya haz?r oldu?unda tüm lojistik ile ilgilenebiliyoruz. Bu hizmete tüm gerekli idari a?amalar ve evrak i?leri de dahildir ve özel bir gereksiniminiz olmas? halinde size en iyi çözümü önerebilecek bir uzman ekibimiz bulunmaktad?r. Bize vaktinde haber verin, tesisinize nakliyat, sigorta teminat? ve teslimat? organize edelim.