This site does not use persistent cookies and collects anonymous statistical data about navigation through cookies installed by authorized third parties, respecting privacy of your personal data and in accordance with standards established by the law. By continuing to browse this site or clickingyou agree to the service and the use of cookies. To learn more read the Privacy policy.

SINCE 1973

PARTNERING YOUR GROWTH

Hakk?m?zda

PRATI, 1973'den beri etiket sonland?rma sektöründe küresel lider olarak önemli bir rol oynam??t?r. Yenilik, kalite ve ömür boyu güvenilirli?e odaklanarak, güçlü rekabet üstünlü?ü sa?layan uygun maliyetli çözümler arac?l???yla mü?terilerimizi güçlendirmeyi amaçl?yoruz.

Yeni teknolojilere yat?r?m yaparak, ayr?ca tasar?m ile prototip çal??mas?ndan kurulum ve teknik yard?ma kadar sürecin her ad?m?n? yöneterek mü?terilerimizin bask? sonras? sonland?rma, kontrol, kal?p kesme, matris s?y?rma, geri sarma, kesme ve üst bask? için iste?e özel çözümlerden yararlanmalar?n? sa?l?yoruz.

Kurulu 2.500'den fazla makineye sahip olan PRATI, Avrupa ve Latin Amerika'da bulunan iki ana ?ubesi ile küresel seviyede faaliyet gösteriyor.

4 temel de?ere inan?yoruz. Bu de?erlerin her biri mü?terilerimiz için gerçek bir faydaya dönü?üyor ve bu da size verdi?imiz sözün temelidir.

GROWTH

Büyümeyi hedefliyorsunuz. Bunu yapman?n en iyi yolu ise birlikte büyümektir. ??te bu yüzden kendinden yap??kanl? etiket sonland?rma sektöründeki 40 y?ll?k uluslararas? deneyimimiz, büyümenize paha biçilmez bir katk? olabilir.

Özel ihtiyaçlar?n?z? dinlemek, bize en iyi yan?tlar? bulmay? ö?retti. Birbirimizin uzmanl???n? payla?mak, mü?terilerimizle birlikte büyümenin bir yoludur. Bu sayede bugün mevcut olan en ileri teknolojilerden ve en yenilikçi geli?melerden birlikte yararlanabiliyoruz. Bu, ?irketinizin gelece?i için seçebilece?iniz en iyi yat?r?m.

PRATI teknolojisi, sürekli yenilik sayesinde sizi rakiplerinizden bir ad?m önde tutuyor.

SERVICE

PREMIUM DESTE?E GÜVEN?YORSUNUZ. Gerçekten de ömür boyu deste?e güvenebilmek kadar önemlisi yok. Gereksiniminiz ne olursa olsun, size h?zl? bir yan?t vermek veya ideal çözümü bulmak için biz her zaman haz?r olaca??z.


Nerede olursan?z olun, 48 saat içinde yedek parçalar ve yeni aksamlar nakledebilir veya uzman bir teknisyen gönderebiliriz. Duru? zaman?ndan kaç?nmak, üretiminizi aksatmamak ve maliyetleri en aza indirgemek için h?z son derece önemlidir. Küresel ofis a??m?z ve i? ortaklar?m?z size yerinde yard?m edebilirler. Birçok dilde mevcut ücretsiz uzaktan yard?m ise tüm sorunlar? gerçek zamanl? olarak çözmemize imkan sa?l?yor. Bizi araman?z yeterli.


Mü?teri hizmetleri teknolojimizin de?eriyle el eledir ve kültürümüzün bir parças?d?r.

FLEXIBILITY

Esneklik ar?yorsunuz. Bugünün h?zla de?i?en pazar ihtiyaçlar?, en yüksek derecede esneklik, h?z ve mümkün oldu?unca az duru? süresi gerektiriyor. Bunun yan?tlar?ndan biri hedefe yönelik ki?iselle?tirmeden geliyor.

?mal etti?imiz her bir makine, tamamen sizin ihtiyaçlar?n?za göre yap?land?r?labilir. Her özellik, makul bir ki?iselle?tirme gerektirecek de?i?ken durumlara uyum sa?lamak üzere tasarlanm??t?r. Ekipmanlar, her biri birbirinden ba??ms?z olarak çal??an modüller ile donat?lm??t?r. Diledi?iniz zaman modüllerden bir veya birkaç?n? ekleyebilir veya ç?karabilirsiniz.

PRATI makineleri, aç?k görü?lü mühendisler taraf?ndan aç?k bir konsepte dayanarak yarat?lm??t?r.

INNOVATION

????????? - ??? ??, ???? ?? ?????????. ???? ? ???? ? ????????? ? ?????????? ????? ?????? ?????? ???????? ???????????? ?????????????. ? ???? ?????? – ?????????? ???????????.

?????????? ????? ????? ?????????? ??? ????????? ????????????? ? ??????????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ??? ????? ????????. ?????? ?????? ???????????? ? ???????????? ? ????????? ???????????? ???????????? ? ???????? ? ???? ????????? ?????????? ?? ???????????????? ??????. ?? ??? ???? ???????????? ??????????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????.

??? PRATI ????????? ????? ?????, ??? ? ???? ???????.


QHSE - POLICY

PRATI Srl is aware that the satisfaction of its customers is the main target towards which it must engage in a constant process of improvement of its business, moreover PRATI believes that the protection of the health of the environment and of all those working inside it, are essential factors in the context of the development of the company and consider the environmental impacts and the aspects of safety at work, which are essential elements in the definition of the organization's objectives.

Read more